Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBBEHEER EN MEER!   

VAN: WebBeheer & meer!
Zoetermeer

Hierna te noemen: WebBeheer & meer!

Algemene bepalingen

Artikel 1          Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

WebBeheer & meer!: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Meerwerk/Extra’s: werkzaamheden naar aanleiding van een aanvulling op of wijziging van een overeenkomst.

Programmatuur: alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, evenals rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereidend en beschrijvend ontwerpmateriaal. Onder programmatuur vallen ook internetsites en internetapplicaties.

Defect: Het niet voldoen van (een onderdeel van) de programmatuur aan de overeengekomen functionele specificaties.

Artikel 2          Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WebBeheer & meer!en een opdrachtgever en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, waarop WebBeheer & meer! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met WebBeheer & meer! voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 1. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. WebBeheer & meer! en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 1. WebBeheer & meer! maakt gebruik van de hosting diensten van een dedicated hosting provider. Indien de opdrachtgever bij WebBeheer & meer! een hosting contract afsluit, is de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die de betreffende hosting provider stelt.

Artikel 3          Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 1. De door WebBeheer & meer! gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. WebBeheer & meer! is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 1. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is WebBeheer & meer! daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WebBeheer & meer! anders aangeeft.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht WebBeheer & meer! niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 1. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

Artikel 4          Uitvoering van de overeenkomst

 1. WebBeheer & meer! zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WebBeheer & meer! het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WebBeheer & meer! aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WebBeheer & meer! worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WebBeheer & meer! zijn verstrekt, heeft WebBeheer & meer! het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. WebBeheer & meer! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WebBeheer & meer! is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WebBeheer & meer! kenbaar behoorde te zijn.
 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan WebBeheer & meer! de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 1. Indien door WebBeheer & meer! of door WebBeheer & meer! ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 1. Opdrachtgever vrijwaart WebBeheer & meer! voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5          Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 1. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot een wijziging of aanvulling van de overeenkomst:

- uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door de opdrachtgever is goedgekeurd.

- eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan WebBeheer & meer! kenbaar zijn gemaakt.

- gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door de WebBeheer & meer! in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop de WebBeheer & meer! weinig of geen invloed kan uitoefenen.

- tekortschietende medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. WebBeheer & meer! zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 1. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal WebBeheer & meer! de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 1. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal WebBeheer & meer! daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 1. De opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd, wanneer de opdrachtgever het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.
 1. In afwijking van lid 4 zal WebBeheer & meer! geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan WebBeheer & meer! kunnen worden toegerekend.

Artikel 6          Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen WebBeheer & meer! en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever WebBeheer & meer! derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.
 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 7          Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van WebBeheer & meer!, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 1. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 1. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
 1. Indien WebBeheer & meer! met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is WebBeheer & meer! niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 1. Voorts is WebBeheer & meer! gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
 1. Bovendien mag WebBeheer & meer! het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan WebBeheer & meer!, dat in redelijkheid niet van WebBeheer & meer! mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. WebBeheer & meer! zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. WebBeheer & meer! zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8          Betaling

 1. In geval van een vast honorarium dient bij goedkeuring van de offerte een aanbetaling van 25% op de totale kosten te geschieden. Na het afronden van de opdracht wordt het restantbedrag gefactureerd.
 1. De opdrachtgever is verplicht betalingen voor hosting bij vooruitbetaling per maand, per kwartaal, per jaar of bij nader vast te stellen termijn te voldoen.
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door WebBeheer & meer! aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Webbeheer & meer! is bij achterwege blijven van betaling, gerechtigd om de internersite van de server te verwijderen.
 1. In geval opdrachtgever de mogelijkheid tot maandbetaling gebruikt, dient hij nog steeds een aanbetaling te doen van 25% van het totale bedrag van het afgesloten contract.
 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van WebBeheer & meer! op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 1. WebBeheer & meer! heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

WebBeheer & meer! kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

WebBeheer & meer! kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

Artikel 9          Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door WebBeheer & meer! geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van WebBeheer & meer! totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met WebBeheer & meer! gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 1. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 1. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht WebBeheer & meer! zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 1. Door WebBeheer & meer! geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  Voor het geval dat WebBeheer & meer! zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan WebBeheer & meer! of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van WebBeheer & meer! zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10        Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00. 
 1. Indien WebBeheer & meer! hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 1. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 1. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 1. Tevens behoudt WebBeheer & meer! zich het recht voor om de internetsite van opdrachtgever off-line te zetten totdat het verschuldigde bedrag door WebBeheer & meer! is ontvangen. Dan pas zal WebBeheer & meer! de internetsite weer on-line zetten.

Artikel 11        Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan WebBeheer & meer!. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WebBeheer & meer! in staat is adequaat te reageren.
 1. Indien een klacht gegrond is, zal WebBeheer & meer! de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 1. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal WebBeheer & meer! slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12        Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft WebBeheer & meer! recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan WebBeheer & meer! zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door WebBeheer & meer!, zal WebBeheer & meer! in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 1. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor WebBeheer & meer! extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13        Opschorting en ontbinding

 1. WebBeheer & meer! is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst WebBeheer & meer! ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever is WebBeheer & meer! eveneens bevoegd de nakoming van haar verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten of de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden. WebBeheer & meer! zal aan een curator een redelijke termijn van 7 dagen gunnen waarna de curator uiterlijk moet hebben aangegeven, dat de boedel de overeenkomst nakomt. Bij gebreke daarvan is WebBeheer & meer! gemachtigd de overeenkomst direct te beëindigen, zonder schadeplichtig te worden of te zijn.
 1. Voorts is WebBeheer & meer! bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich aan de andere kant omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WebBeheer & meer! op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien WebBeheer & meer! de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 1. WebBeheer & meer! behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14        Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien WebBeheer & meer! aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 1. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft WebBeheer & meer! het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15        Aansprakelijkheid

 1. Indien WebBeheer & meer! aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 1. Indien WebBeheer & meer! aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de voor desbetreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van WebBeheer & meer! in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 1. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WebBeheer & meer! aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan WebBeheer & meer! toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. WebBeheer & meer! is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 1. Aansprakelijkheid van WebBeheer & meer! voor schade aan derden is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart WebBeheer & meer! voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van WebBeheer & meer! jegens opdrachtgever is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van:

- ondeskundig gebruik/foutieve installatie van programmatuur.

- het verschaffen van onjuiste/onrechtmatige informatie en/of afbeeldingen op een Internetsite.

- schuldig maken aan strafbare feiten door het plaatsen of verzenden van informatie door de opdrachtgever, medewerkers van de opdrachtgever en/of derden.

- het zonder toestemming van opdrachtgever of WebBeheer & meer! inbreken in en/of toegang verschaffen tot -computerprogramma's/Internetsites door derden (hacken).

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade van WebBeheer & meer! voor het uitvallen dan wel niet volledig functioneren dan wel anderszins verstoord zijn van haar diensten dan wel de toegang tot haar diensten in geval van een onvoorziene tijdelijke of plotselinge toename in het dataverkeer, onderbreking in of blokkering van de toegang tot het systeem of het Internet bij WebBeheer & meer! of derden, stroomsWebBeheer & meer!g, vernieling, beschadiging en enige andere oorzaak buiten de invloedsfeer van WebBeheer & meer! alsmede in het geval van (regulier) onderhoud is uitdrukkelijk uitgesloten en vormt geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van WebBeheer & meer! jegens de opdrachtgever.
 1. WebBeheer & meer! aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte programmatuur door de opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.
 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WebBeheer & meer! of zijn ondergeschikten.
 1. WebBeheer & meer! is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door WebBeheer & meer! doorgevoerd.
 1. WebBeheer & meer! is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
 1. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Artikel 16        Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart WebBeheer & meer! voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. De opdrachtgever legt aan WebBeheer & meer! alle benodigde bewijsmiddelen van diens rechten over, zoals (maar niet beperkt tot) een afschrift van een merkinschrijving of een licentieovereenkomst.
 1. Ingeval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, of wanneer het vermoeden bestaat dat met de uitvoering van een overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, staat het WebBeheer & meer! vrij die maatregelen te nemen die haar goeddunken, teneinde de gestelde inbreuk op te heffen en de schade ter zake zoveel mogelijk te beperken. Indien en voor zover de door WebBeheer & meer! te nemen maatregelen kosten voor de opdrachtgever met zich meebrengen, is WebBeheer & meer! daarvoor niet aansprakelijk.
 1. Indien opdrachtgever aan WebBeheer & meer! informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 1. WebBeheer & meer! is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan WebBeheer & meer!, daaronder begrepen de door WebBeheer & meer! meegeleverde of bij opdrachtgever aanwezige pakketsoftware, softwarecomponenten of runtime-faciliteiten van derden.
 1. WebBeheer & meer! kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van welk bestand dan ook dat door de opdrachtgever op het Internet wordt geplaatst. Ook kan WebBeheer & meer! niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen welke kunnen ontstaan door het bekijken of uitvoeren van een bestand door de opdrachtgever.

Artikel 17        Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18        Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WebBeheer & meer! geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WebBeheer & meer! niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van WebBeheer & meer! worden daaronder begrepen.
 1. WebBeheer & meer! heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WebBeheer & meer! zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 1. Voor zoveel WebBeheer & meer! ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WebBeheer & meer! gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19        Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 1. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, WebBeheer & meer! gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en WebBeheer & meer! zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is WebBeheer & meer! niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20        Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt WebBeheer & meer! zich de rechten en bevoegdheden voor die WebBeheer & meer! toekomen op grond van de Auteurswet
 1. De in het kader van de overeenkomst eventueel door WebBeheer & meer! tot stand gebrachte rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van WebBeheer & meer!, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 1. Alle door WebBeheer & meer! verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van WebBeheer & meer! worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of worden veranderd, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit of schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. WebBeheer & meer! behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21        Monsters en modellen

 1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
 1. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 22        Niet-overname personeel

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met WebBeheer & meer!, medewerkers van WebBeheer & meer! of van ondernemingen waarop WebBeheer & meer! ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23        Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van WebBeheer & meer! is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft WebBeheer & meer! het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

     Artikel 24    Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen WebBeheer & meer! en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25        Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 1. WebBeheer & meer! heeft het recht deze algemene voorwaarden evenals eventuele overige voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten; WebBeheer & meer! zal daarbij de redelijke belangen van de opdrachtgever in acht nemen.
 1. Wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na de schriftelijke of elektronische bekendmaking daarvan door WebBeheer & meer!, dan wel op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.
 1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien hij de wijziging van de (algemene) voorwaarden niet wenst te accepteren omdat deze leidt tot een aanmerkelijke verzwaring van zijn verplichtingen dan wel tot een dienstverlening door WebBeheer & meer! die wezenlijk afwijkt van de dienstverlening zoals die gold voordat de wijzigingen van kracht werden. De opdrachtgever dient dan de overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch op te zeggen met ingang van de datum waarop de wijzigingen van kracht zullen worden. Deze opzegging dient tijdig te geschieden, dat wil zeggen voor de datum waarop de wijzigingen van kracht zullen worden. 

Artikel 26        Wat wordt verstaan onder webbeheer

 1. Naar gelang het afgesloten onderhoudscontract wordt de internetsite van opdrachtgever gecontroleerd op oude content en het weghalen daarvan. Dit wordt onderaan de site bevestigd met de volgende tekst; Deze site is geüpdate op (datum invullen). Dit wordt gedaan zolang het contract loopt.
 1. Naar gelang het afgesloten onderhoudscontract het plaatsen van nieuwe tekst en foto’s enof het wijzigen van tekst en foto’s welke zijn aangeleverd door opdrachtgever.
 1. Naar gelang het afgesloten onderhoudscontract het tijdig verwittigen door WebBeheer & meer! over een eventuele update of controle van de internetsite aan opdrachtgever, zodat opdrachtgever eventuele aanpassingen aan WebBeheer & meer! kan doormailen.
 1. Mocht opdrachtgever de internetsite op een zodanige manier willen aanpassen met aanpassingen welke buiten het onderhoudscontract vallen, zal door WebBeheer & meer! de kosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend. De opdrachtgever zal daarvan tijdig op de hoogte worden gebracht.
 1. Mocht opdrachtgever naar gelang het afgesloten onderhoudscontract geen updates meer hebben maar wel een update willen plaatsen, zal WebBeheer & meer! deze update alsnog uitvoeren en de kosten daarvan aan opdrachtgever doorberekenen. De opdrachtgever zal daarvan tijdig op de hoogte worden gebracht.
 1. WebBeheer & meer! is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke tekst en kwaliteit van foto’s welke door opdrachtgever zijn aangeleverd.
 1. Mocht opdrachtgever zelf een domeinregistratie en webhosting hebben en het webdesign EN onderhoud door WebBeheer & meer! laat uitvoeren, is opdracht-gever verplicht om de inlogcodes aan WebBeheer & meer! te verstrekken.
 1. Mocht opdrachtgever zelf een domeinregistratie en webhosting hebben en zijn internetsite van een CMS is voorzien via Joomla of WordPress en het beheer door Webbeheer & meer! laat uitvoeren, is opdrachtgever verplicht om de inlogcodes aan WebBeheer & meer! te verstrekken.
 1. Mocht opdrachtgever alleen tekst op papier aanleveren, dan zal, indien nodig, WebBeheer & meer! een tekstschrijver inhuren om de tekst in orde te maken. De kosten daarvan zullen aan opdrachtgever worden doorberekend. De opdrachtgever zal daarvan tijdig op de hoogte worden gebracht.
 1. Mocht opdrachtgever zelf geen foto’s kunnen maken en de opdracht om foto’s te maken aan WebBeheer & meer geeft, dan zal Webbeheer & meer!, indien nodig, een fotograaf inhuren. De kosten daarvan zullen aan opdrachtgever worden doorberekend. De opdrachtgever zal daarvan tijdig op de hoogte worden gebracht.
 1. Mocht opdrachtgever geen gebruik maken van het aantal updates conform het onderhoudscontract zal er geen restitutie plaatsvinden van de niet afgenomen updates.

Artikel 27        Wat wordt verstaan onder webdesign

 1. Het ontwerpen en maken van een internetsite, naargelang het gekozen webdesign pakket, welke in overleg met opdrachtgever is overeengekomen.
 1. Mocht opdrachtgever een webdesign willen welke buiten de pakketten vallen, dan is daar een andere prijs aan gebonden. Deze prijs zal door WebBeheer & meer!via een offerte aan opdrachtgever worden aangeboden. Zodra opdrachtgever de aangeboden offerte accepteert en ondertekend heeft en door WebBeheer & meer! is ontvangen, zal WebBeheer & meer! met het ontwerp beginnen.

      3 . Alle teksten en foto’s dienen vooraf te worden aangeboden zodat WebBeheer & meer! in een keer aan het ontwerp kan beginnen.

 1. Alle teksten en foto’s worden door opdrachtgever via e-mail aan WebBeheer & meer! toegezonden.
 1. WebBeheer & meer! gaat ervan uit dat teksten die worden aangeleverd zijn nagekeken op typ en taalfouten. WebBeheer & meer! behoudt zich het recht voor om, indien nodig, de opmaak aan te passen in overleg met opdrachtgever.
 1. WebBeheer & meer! is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke tekst en kwaliteit van foto’s welke door opdrachtgever zijn aangeleverd.
 1. Opdrachtgever wordt regelmatig op de hoogte gebracht door WebBeheer & meer! over de gang van zaken tijdens het proces van het ontwerp.
 1. Opdrachtgever kan, indien gewenst, tijdens het ontwerpproces, een aantal (4) kleine wijzigingen/-aanpassingen doorgeven. Deze wijzigingen/aanpassin-gen zullen worden uitgevoerd indien deze toepasbaar zijn. Voor grotere aanpassingen kan een meerprijs worden berekend. WebBeheer & meer! zal de opdrachtgever daarvan tijdig informeren.